Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตรประชุมพิจารณาคัดเลือกโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 8
สภาวัฒนธรรมภาคเหนือ 16 จังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ตามวิถีวัฒนธรรมของคนพิจิตร 10
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการประชุมสภาวัฒนธรรมภาคเหนือ เน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมของทุกจังหวัดในภาคเหนือ 8
จังหวัดพิจิตร เดินหน้าเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 10
ผู้สูงอายุปลื้ม พ่อเมืองพิจิตรเยี่ยมบ้านให้กำลังใจ ในโครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ 8
รองผู้ว่าราชจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ 80 ปี โครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุยากไร้ 6
จ.พิจิตร จัดโครงการเสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือ คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 6
ผู้ว่าพิจิตร ยืนยันสะพานแขวนข้ามแม่น้ำน่านมีความมั่นคง แข็งแรง ใช้งานได้ปกติ 7
ผู้ว่าฯพิจิตร นำทีมขับเคลื่อนโครงการ “มหาดไทย ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” 7
รองผู้ว่าพิจิตรฯนำหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ในโครงการห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุยากไร้ 5