Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
กรมชลประทานติดตามโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยม แก้อุทกภัยพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.พิจิตร 19
ผวจ.พิจิตร ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.สามง่าม และ อ.บางมูลนาก 11
ผวจ.พิจิตร ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ 11 อำเภอ 33
ผวจ.พิจิตร ลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขต อ.เมือง และ อ.โพธิ์ประทับช้าง พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือ 16
จ.พิจิตร ติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร 14
จ.พิจิตร จัดสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิจิตร เตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต 13
จ.พิจิตร จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปี 2560 13
จังหวัดพิจิตรนำแนวทางประชารัฐจัด Big Cleaning Day สร้างจิตสำนึก รักษาความสะอาด ลดและคัดแยกขยะ 8
จ.พิจิตร เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานเมืองเก่า เน้นความต้องการของชุมชนเป็นหลัก 10
จ.พิจิตร รวมพลังประชารัฐ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน 9