Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
สนง.คุมประพฤติ จ.พิจิตร พัฒนาอาสาสมัคร เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดแบบบูรณาการ 280
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “วันกตัญญุตาครู” ตามโครงการเทิดพระเกียรติครูดีศรีแผ่นดิน สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 334
จ.พิจิตร ร่วมปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจาปีของชาติ พ.ศ.2558 222
ผวจ.พิจิตร นาพุทธศาสนิกชนตักบาตรพระสงฆ์ในวันวิสาขบูชา 266
กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการอนุรักษ์สืบสานการแสดงตานานลิเกไทย ศิลปวัฒนธรรมการแสดงของไทยที่กำลังจะเลือนหายไปจากสังคม 747
จ.พิจิตร บูรณาการภาคส่วนด้านการเกษตรทุกหน่วยงาน หวังเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร แบบรอบด้านในทุกมิติ 285
จ.พิจิตร มอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 244
จ.พิจิตร นำบริการจากภาครัฐสู่ประชาชนถึงพื้นที่ ใน อ.ดงเจริญ 241
กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดทหารบกเพชรบูรณประจำพื้นที่ จ.พิจิตร จัดโครงการช่วยเหลือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารรี 293
จ.พิจิตรจัดโครงการชาวพิจิตรอาสาพาเด็กอิ่มท้อง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา 208