Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
การประชุมคณะกรรมการกำหนดค่าทดแทนทรัพย์สินเพื่อการชลประทาน ตามมติคณะรัฐมนตรี 9
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร การผลิต 2560/61 8
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” 7
การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศและการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ผ่านระบบสืบค้นและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ (NGlS Portal) 5
รองผวจ.พิจิตร ตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำพระราชทาน 7
จ.พิจิตร ขยายธุรกิจเงินฝาก ธุรกิจสินเชื่อ และขยายพื้นที่บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 6
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเร่งรัดดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปี 2561 6
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน คาดว่าจะสามารถสรุปผลการลงพื้นที่ได้ ภายใน 3 เดือน 15
ตรวจโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 7
จ.พิจิตรจัดอบรมเพิ่มทักษะด้านกีฬาแก่ผู้สูงอายุ 10