Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร ลดค่าครองชีพแก่ประชาชน ขนสินค้าราคาถูกมาจำหน่ายในงานชาละวันแฟร์ 15
จ.พิจิตรเตรียมความพร้อมเกษตรกรผู้ปลูกข้าว พัฒนาสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากล 11
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจติดตามการซ่อมสร้างคันกั้นตลิ่งแม่น้ำน่าน 14
จ.พิจิตร ให้ความรู้เสริมสร้างความมั่นคงและความปรองดองสมานฉันท์ของหมู่บ้านและชุมชน 11
พิจิตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 11
ผลการประชุม ครม.สัญจร จ.พิจิตร-นครสวรรค์ อนุมัติในหลักการทุกโครงการที่พิจิตรเสนอ 17
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 9
นายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนที่บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในด้านต่างๆ 14
จ.พิจิตร จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมรับร้องทุกข์จากประชาชน ทุกจุดที่ นรม.เดินทางมาตรวจราชการและประชุม ครม.นอกสถานที่ 9
แม่ทัพภาค 3 ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย เตรียมรับ ครม.สัญจร ที่จังหวัดพิจิตร 9