Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ผู้ว่าพิจิตรฝากชาวพิจิตรทุกคนร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออก 8
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้นำตามรอยพ่อ รุ่นที่ 2/2561 7
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย(Clusters) 20
จ.พิจิตร ร่วมกับคณะสงฆ์และประชาชน ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 10
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการตรวจเยี่ยมคัดสรรหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" 10
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนา ทักษะอาชีพระดับจังหวัด 8
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคง และความปรองดองสมานฉันท์ของหมู่บ้านและชุมชน 10
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ 14
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการตลาดนัดพบแรงงานและมหกรรมวิชาชีพ 9
เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและคณะ ตรวจราชการติดตามการขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูแม่น้ำพิจิตร 9