Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จ.พิจิตร จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 15
แรงงานจังหวัดพิจิตร สร้างภาคีเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในจังหวัดพิจิตร 23
กรมชลประทานติดตามโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยม แก้อุทกภัยพร้อมแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ จ.พิจิตร 31
ผวจ.พิจิตร ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.สามง่าม และ อ.บางมูลนาก 21
ผวจ.พิจิตร ประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ 11 อำเภอ 75
ผวจ.พิจิตร ลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขต อ.เมือง และ อ.โพธิ์ประทับช้าง พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือ 29
จ.พิจิตร ติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพิจิตร 44
จ.พิจิตร จัดสัมมนาขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพิจิตร เตรียมความพร้อมต่อความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในอนาคต 30
จ.พิจิตร จัดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมประจำปี 2560 35
จังหวัดพิจิตรนำแนวทางประชารัฐจัด Big Cleaning Day สร้างจิตสำนึก รักษาความสะอาด ลดและคัดแยกขยะ 20