Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จังหวัดพิจิตร เดินหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ถ่ายทอดกรอบแนวทางปฏิบัติงานทีมขับเคลื่อนระดับตำบลกว่า 1,000 คน 37
พิจิตรจัดโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรงาม นำบริการภาครัฐสู่ประชาชนยังอำเภอสามง่าม 33
พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ "ลูกเสือไทยรักสถาบัน มุ่งมั่นจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม" 18
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิจิตร(ก.บ.จ.) ครั้งที่ 1/2561 19
"เติมรักวันวานย่านเก่าวังกรด ฉลองสมรสบึงสีไฟ" และมอบเงินกิจกรรม "ก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลพิจิตร" 19
จังหวัดพิจิตรจัดประชุมหารือแนวทางการบูรณาการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 50
จังหวัดพิจิตรประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร 75
จ.พิจิตรจัดงานสานพลังสตรี รวมพลังครอบครัว พัฒนาสังคม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัว 35
ก้าวที่ 12 ชาว อ.วังทรายพูน ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการ ก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลพิจิตร ยอดกว่า 400,000 บาท 30
จังหวัดพิจิตร ผุดโครงการ “สังคมเรา เราต้องดูแล” ขยายผลนโยบายรัฐบาล ไทยนิยม ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 54