Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 19
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ ด้วยวิธีการถ่ายทอดความรู้สาธิตและฝึกปฏิบัติ 19
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการชุมชนด้านการท่องเที่ยว (Kick Off) 19
จังหวัดพิจิตร จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 26
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2561 13
จังหวัดพิจิตรจัดโครงการอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนาพิธี จังหวัดพิจิตร 19
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 13
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "รักพ่ออยู่อย่างพอเพียง" 13
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ 13
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานในพิธีจุดเทียนอุดมการณ์ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพิจิตร 12