Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
 - รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
 - สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2562

 

สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
- แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ.2563
- สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมายข้าราชการพลเรือนกับการเปลี่ยนแปลงที่ข้าราชการควรรู้

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

- พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

- พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

- พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

- พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550

- พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 (1)

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

- วินัยข้าราชการพลเรือนรายมาตรา

ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2563

          - แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร

          - แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

          - แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

          - รายงานการประเมิลผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

 

ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการบริหารงบประมาณ

           - ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562

          - ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562

          - ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการฯ

          - ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

          - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

          - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2563

          - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2562

          - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2562

          - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) 

         - แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

         - แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         - แผนชาติ 20 ปี คลิ๊ก!!

         - Democratic Governace คลิ๊ก!!

         - เอกสารบรรยาย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง คลิ๊ก!!

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ. 2557- 2560) (ฉบับทบทวนสมบูรณ์)

- ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด

- คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดพิจิตร