09/19 2555

ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร

หลักเกณฑ์การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2563

          - แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร

          - แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

          - รายงานการประเมิลผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2560

ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการฯ

          - ระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

          - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2562

          - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน พ.ศ.2562

          - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) 

         - แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)

         - แผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         - แผนชาติ 20 ปี คลิ๊ก!!

         - Democratic Governace คลิ๊ก!!

         - เอกสารบรรยาย ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง คลิ๊ก!!

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร 4 ปี (พ.ศ. 2557- 2560) (ฉบับทบทวนสมบูรณ์)

- ดาวน์โหลด คลิ๊ก!!

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัด

- คำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดพิจิตร