Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

PMQA

 

หมวด 4 การวิเคราะห์และจัดการความรู้ (IT)

 

 IT1 : จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ ราชการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ที่ครอบคลุมถูกต้องและทันสมัย

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560
       - คำรับรองการปฏิบัติราชการ และ รายงานผลการประเมินตนเอง
       - ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ
       - ระบบงานผลการดำเนินงานโครงการ
       - คู่มือระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
       - ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
       - ฐานข้อมูล OTOP จังหวัดพิจิตร

IT2 : จังหวัดต้องมีระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย

       - ระบบฐานข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด
       - ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

IT3 : จังหวัดมีระบบและสามารถคำนวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด( GPP)ที่ครอบคลุม ถูกต้องและทันสมัย

       - ระบบคำนวณสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด(GPP)

IT4 : ส่วนราชการต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเหมาะสม

       - Website จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รวบรวม ลิงก์จากองค์กรในส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญ
       - Site Map เว็บไซต์จังหวัดพิจิตร

IT5 : ส่วนราชการต้องมีระบบการติดตาม เฝ้าระวัง และเตือนภัย (Warning System) เช่น การกำหนดระบบการเตือนภัยแบบสัญญาณไฟจราจร การจัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room, Management Cockpit, War Room) ที่บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

       - แจ้งเตือนสถานการณ์และสาธารณภัย
       - ระบบรายงานผู้บริหาร EIS และ GIS
       - ศูนย์ข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดพิจิตร

IT6 : ส่วนราชการต้องมีระบบบริหารความเสี่ยงของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

       - แผนบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555
       - รายงานแผนบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2555
       - แผนบริหารและจัดการความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2556

IT7 : ส่วนราชการต้องจัดทำแผนการจัดการความรู้ และนำแผนไปปฏิบัติ

       - การจัดการความรู้ (KM)