Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดพิจิตร

 

เอกสารประกอบการเสนอโครงการ (ลิงก์โหลดตรง กรณีต้นทางมีการเพิ่ม แก้ไขแบบฟอร์ม)

 

คู่มือแนวปฏิบัติ(Guideline) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

1. ไฟล์นำเสนอ power point

2. ไฟล์ pdf หนังสือคู่มือ

แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

1. ข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูฯ (แบบฟอร์ม 1) <<word>>   <<pdf>>

2. ข้อเสนอระดับโครงการย่อยภายใต้ข้อเสนอโครงการฯ (แบบฟอร์ม 2) <<word>>   <<pdf>>

3. แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ ของสำนักงาน ปปท.  <<word>>   <<pdf>>

4. แบบแสดงรายละเอียดงบประมาณของสำนักงบประมาณ <<exel>>

บัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ

1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

3. หลักเกณฑ์ และอัตราราคาค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

4. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี : การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

5. อัตราราคางานต่อหน่วย

แบบฟอร์มตารางสรุปข้อมุลโครงการ

1. แบบฟอร์มตารางสรุปจำนวนโครงการ และรายละเอียดบัญชีโครงการของจังหวัด